liberalisatie - SHML Weert

Ga naar de inhoud

liberalisatie

Uw huurprijs kan in twee gevallen geliberaliseerd zijn:
 
 1. als u op of na 1 juli 1994 zelfstandige woonruimte bent gaan  huren met een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens.  Deze grens wordt ieder jaar aangepast (zie verderop);
 2. als u huurder bent van zelfstandige woonruimte die tussen 1 juli  1989 en 1 juli 1994 voor het eerst is verhuurd voor een kale huurprijs  boven de toen geldende liberalisatiegrens.
 
De bedoe­ling van liberalisatie van de huurprijs is duurdere  huur­wo­ningen vrij te geven, zodat niet het puntenstelsel maar de  ‘markt’ (populariteit, ligging) bepalend is voor de huurprijs.
 
Terecht geliberaliseerd?
 
Om te achterhalen of een huurprijs terecht is geliberali­seerd, moet  de huurder de Huurcommis­sie vragen om de afgesproken (aanvangs)huur te  beoordelen. Dit moet wel binnen zes maanden na de ingangsdatum van de  huurovereen­komst. Als deze termijn is verstre­ken kan de huurder niet  meer bij de Huurcom­mis­sie terecht en is de liberalisatie van  toepas­sing, ook al is die niet terecht. Als de maximaal toegestane  huur­prijs van uw woning onder de liberalisatiegrens ligt, stelt de  Huurcommissie uw huurprijs vast op de maximaal toegestane huur en is uw  huurprijs niet geliberaliseerd. U heeft in dat geval volledige  huurprijsbescherming. De door de Huurcom­missie vastge­stelde huurprijs  geldt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de  huurovereen­komst. Als de Huurcommissie oordeelt dat de maximaal  toegestane huur volgens het punten­stelsel boven de liberalisatiegrens  ligt, blijft de tussen u en uw verhuurder overeengeko­men huurprijs van  kracht. De huur­prijs is dan terecht geliberali­seerd.
 
Huurverhoging bij geliberaliseerde huurprijs
 
Als de huurprijs van uw woning is geliberaliseerd, betekent dit niet  dat uw verhuur­der op ieder moment de huur mag verhogen. Ook een  geliberali­seerde huur mag niet vaker dan één keer per twaalf maan­den  wor­den ver­hoogd. Uw verhuurder kan dus éénmaal per jaar een voorstel  tot huurver­ho­ging doen. Of u dat voorstel moet accepteren hangt af van  wat er in de huurover­een­komst staat. Als daarin niets over de  huurverhoging is vermeld, kan de verhuurder iedere twaalf maanden elk  voorstel tot huurver­hoging doen dat hij wil. Als u niet instemt met een  voorstel tot huurver­ho­ging kan de verhuur­der de kanton­rechter  verzoeken de huurover­eenkomst met u te beëin­digen. De ­rechter zal  daarmee instemmen als hij het voorstel van de verhuurder redelijk vindt  en u niet alsnog binnen een maand met de huurver­ho­ging akkoord gaat.  De wet geeft nergens aan waar de kanton­rechter zijn oordeel over de  rede­lijkheid van een huurverhogings­voorstel op moet baseren.
 
Afspraken in huurcontract
 
Meestal zal de huurverhoging wel in uw huur­over­een­komst staan.  Bij­voorbeeld dat de huur één keer per jaar wordt aangepast met een  bepaald percenta­ge, op basis van het prijsindexcij­fer voor  gezins­consumptie van het Cen­traal Bureau voor de Statistiek (CBS). In  dat geval geldt de in de huurovereenkomst afgespro­ken  huurprijs­wijzi­ging. Uw verhuurder hoeft deze huurver­ho­ging niet  apart aan te zeggen. Door het huurcontract te ondertekenen bent u daar  al mee akkoord gegaan.
 
Liberalisatiegrenzen voor (nieuwbouw)woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst zijn verhuurd:
 
 • 1 juli 1989 ƒ 750,‑
 • 1 juli 1990 ƒ 775,‑
 • 1 juli 1991 ƒ 820,‑
 • 1 juli 1992 ƒ 865,42
 • 1 juli 1993 ƒ 913,33
 
Liberalisatiegrenzen vanaf 1 juli 1994 (voor alle huurwoningen):
 
 • 1 juli 1994 ƒ 963,75
 • 1 juli 1995 ƒ 1.007,50
 • 1 juli 1996 ƒ 1.047,92
 • 1 juli 1997 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1998 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1999 ƒ 1.107,‑
 • 1 juli 2000 ƒ 1.149,-
 • 1 juli 2001 ƒ 1.193,-
 • 1 juli 2002 € 565,44
 • 1 juli 2003 € 585,24
 • 1 juli 2004 € 597,54
 • 1 juli 2005 € 604,72
 • 1 juli 2006 € 615,01
 • 1 juli 2007 € 621,78
 • 1 juli 2008 € 631,73
 • 1 juli 2009 € 647,53
 • 1 januari 2011 € 652,52
 • 1 januari 2012 € 664,66
 • 1 januari 2013 € 681,02
 • 1 januari 2014 € 699,48
 • 1 januari 2015 € 710,68
 • 1 januari 2016 € 710,68
 • 1 januari 2017 € 710,68
 • 1 januari 2018 € 710,68
 • 1 januari 2019 € 720,42
 • 1 januari 2020 € 737,14
INFO

6001CL Weert.
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud