huurbevriezing - SHML Weert

Ga naar de inhoud

huurbevriezing


In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een  laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen  krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing  in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het  krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.
 
Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
 
Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Doe de online check.  Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te  vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen  aan uw verhuurder.
 
Wie kan huurbevriezing vragen?
 
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:
 
Groep 1
 
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.
 
De aftoppingsgrens in 2020 is:
 
 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  
 
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
 
 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont
 
Groep 2
 
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.
 
Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:
 
 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.
 
Wie kan huurverlaging vragen?
 
Huishoudens met een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.
 
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:
 
 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont
 
De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.
 
Wat is rekenhuur?
 
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:
 
 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten
 
Waar zijn de inkomensgrenzen op gebaseerd?
 
Aedes en Woonbond hebben het NIBUD gevraagd om met inkomensgrenzen te  komen, waarbij NIBUD gekeken heeft naar de koopkracht van   verschillende type huishoudens.  Daarom zijn de inkomensgrenzen bij  grotere gezinnen ook hoger dan bij alleenstaanden, omdat zij hogere  uitgaven hebben om te voorzien in levensonderhoud.
 
Is de €15.500,- grens niet te laag?
 
De grenzen zijn ​gebaseerd op berekeningen van het NIBUD. Die hebben  daarbij gekeken naar de koopkracht van verschillende type huishoudens.
 
Toch is grens van €15.500,- (die geldt voor huurbevriezing voor  alleenstaanden met een huur tussen de aftoppingsgrens en de  liberalisatiegrens ​of huurverlaging bij een huur boven de  liberalisatiegrens) inderdaad laag. Zelfs met een bijstandsuitkering kom  je nu niet in aanmerking. Alleen huurders met een laag inkomen en  fiscale aftrekposten vallen nu in deze groep.
 
De signalen die we hierover binnen hebben gekregen nemen we mee in de  evaluatie voor aanpassingen aan de regeling voor volgend jaar. We  evalueren de grenzen samen met Aedes en het NIBUD. Wat ons betreft moet  deze grens voor het komende jaar omhoog.
 
Overigens kunnen huurders die net boven deze grens zitten, wel  contact opnemen met hun corporaties. Sommige corporaties gaan coulant  met deze grens om.
 
Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
 
De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan  gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de  huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop de corporatie het  verzoek van de huurder heeft ontvangen.
 
Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet  je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste  verhuurders is dat per 1 juli.
 
Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u  huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor  in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten.  U kunt dan  direct een aanvraag doen.
 
Veel corporaties hebben aangegeven in verband met de coronacrisis  coulant te zijn voor huurders met een inkomensdaling. Het kan dus heel  goed dat uw corporatie bereid is om huurverlaging of bevriezing toe te  passen terwijl uw korter dan zes maanden relatief te duur woont. Neem  daarvoor contact op met uw corporatie.
 
Bij wie moet ik aanvragen?
 
Bij uw woningcorporatie. Voordat uw woningcorporatie uw aanvraag goedkeurt zal deze documenten willen zien waaruit blijkt:
 
 • wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn  ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst,   recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).
 
U kunt deze documenten direct met uw aanvraag meesturen, maar u kunt  er ook voor kiezen te wachten tot uw verhuurder u vraagt om deze  documenten op te sturen.
 
Heeft de Woonbond voorbeeldbrieven?
 
De Woonbond heeft modelbrieven gemaakt die huurders kunnen gebruiken  om huurverlaging of bevriezing aan te vragen. Welke modelbrief u moet  gebruiken, hangt af van uw specifieke situatie. Als u de online check huurverlaging huurbevriezing  doet, levert die check -als u in aanmerking komt voor één van deze  maatregelen- gelijk een voorbeeldbrief op die past bij uw situatie.
 
Waarom alleen voor corporatiehuurders?
 
In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal  Huurakkoord. Daarin maakten we afspraken over een gematigde jaarlijkse  huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging. Helaas wilden de  koepels van particuliere verhuurders en institutionele beleggers niet  meedoen met die afspraken. De Woonbond pleit voor politiek ingrijpen om  te zorgen voor betaalbare huurprijzen bij particuliere verhuurders en  beleggers. Met de woningcorporaties kwamen we gelukkig wel tot  afspraken.
 
Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?
 
Dat kan. Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal  of regionaal eigen afspraken maken over specifiek maatwerk. Die  afspraken kunnen op onderdelen afwijken van de hierboven genoemde  landelijke afspraken.
 
Wat als mijn corporatie zich niet aan de afspraken houdt?
 
Dat horen we dan graag. Daar gaan we dan met corporaties over in gesprek.  U kunt een melding doen via dit meldformulier op onze website.
  
  
INFO

6001CL Weert.
Langpoort 7a
info@shmlweert.nl
tel: 0495-543858.
www.shmlweert.nl

Copyright2020@shmlweert.nl
Ons kantoor
Terug naar de inhoud